logo

HMS generelt

En grunnide i norsk rettspraksis er at enhver er ansvarlig for sin egen sikkerhet. Like fullt vil alle som arrangerer et tiltak for andre mennesker også påta seg et visst ansvar, både praktisk og formelt. For Fem Støvler er produktkontroll-loven med tilhørende forskrifter det viktigste lovgrunnlaget. I rollen som arrangør er Fem Støvler pålagt noen plikter som medfører organisert helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). 

Fem Støvler ønsker å utøve en enkel, jordnær og praktisk tilnærming til sikkerhet. Målet er kort og godt å unngå ulykker og skader. Fem Støvler vil i forkant av hvert arrangement gjennomføre en HMS diskusjon/drøftelse med deltagerne. Deltagerne oppfordres til å bidra med egne erfaringer gjerne fokusert som et «dagens tema».

HMS hos Fem Støvler

Det viktige er at det gjøres praktiske og systematiske vurderinger som kan sikre at risikoen for ulykker på et arrangement (i.e. sykkeltur, fottur, sportsklatring) blir så liten som mulig. I hovedsak vil det dreie seg om fire plikter som Fem Støvler må oppfylle:

1. Opplysningsplikt: Deltakerne skal gis tilstrekkelig informasjon til at de selv kan «vurdere sikkerheten ved arrangementet og eventuelt sikre seg mot fare, med mindre dette klart fremgår uten slik informasjon».  Deltakerne må altså få klart for seg nøyaktig hva tilbudet går ut på, hvilke risiki som kan foreligge (utover de som er åpenbare), hva som er arrangørens ansvar og hva som er deltakernes eget ansvar, samt hva som kreves av deltakerne.  

2. Aktsomhetsplikt: Denne omfatter stort sett den samme aktsomheten vi er pålagt på alle livets områder, nemlig å gjøre det vi med rimelighet kan forventes å gjøre for å unngå å utløse ulykker.  

3. Kunnskapsplikt: Fem Støvler skal ha tilstrekkelig kjennskap til risiki forbundet med arrangementet og kompetanse til å yte forbrukertjenesten på en forsvarlig måte. Fem Støvler må også passe på at engasjerte ledsagere har tilstrekkelig kompetanse og «tilgang til nødvendig utstyr og materiale».  Det er opp til Fem Støvler å vurdere hva som er «tilstrekkelig kompetanse».  

4. Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak: Fem Støvler skal gjøre en systematisk vurdering av hvilke risiki for helseskade som kan forekomme eller oppstå, og treffe de tiltakene som anses fornuftige og nødvendige for å forebygge disse. Alle skader og «nesten ulykker» skal dokumenteres skriftlig sammen med forslag til forbedring av rutiner.